Which do you prefer?

Coffee
38% (18 votes)
Tea
13% (6 votes)
Water
35% (17 votes)
Soda
15% (7 votes)
Total votes: 48